contacts
งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร : (043) 202-802 ภายใน 42191, 42393 อีเมล์ : jeerge@kku.ac.th