สหกิจศึกษานานาชาติ

International Cooperative Education


Unsplashed background img 1
สหกิจศึกษานานาชาติ

06/20/2017

ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการ...

06/20/2017

ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการ...

05/11/2017

นักศึกษาสหกิจศึกษารับรางวัลประกวดและนำเสนอผลงาน...

05/11/2017

โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ปร...

สรุปจำนวนนักศึกษา
ปี​ 2558 ปลาย ปี 2558 ต้น ปี 2557 ปลาย ปี 2556
15 47 2 47
0 8 3 10
13 10 13 18
contacts
งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร : (043) 202-802 ภายใน 42191, 42393 อีเมล์ : jeerge@kku.ac.th